blog ANGHARAD PUW DAVIES

Blog link

Brechlyn at COVID19 – cam ymlaen ond mae diwedd y daith eto’n bell

Cafodd manylion treialon cynnar dau frechlyn yn erbyn COVID19 eu cyhoeddi yng nghyfnodolyn The Lancet yn ddiweddar – un o Rydychen ac un o Tsieina. Efallai ei fod yn naturiol iddyn nhw derbyn y fath sylw, ond fel arfer fyddai canlyniadau cynnar o’r math yma prin yn codi ael yn y byd meddygol.

A ddylem fod yn profi staff y GIG yn rheolaidd am COVID-19?

Mae nifer achosion COVID-19 wedi disgyn yn sylweddol yn ein hysbytai, am ryw hyd o
leiaf. Yn awr rhaid mynd ati o ddifrif i ailgydio yng ngwaith arferol y GIG tra’n parhau i
ymdopi ậ phresenoldeb yr haint yn y gymuned. Dyma argyfwng iechyd ynddo’i hun,
oherwydd mae bywydau yn y fantol yn sgil gohirio triniaethau tyngedfennol.

Er mwyn symud ymlaen yn ddiogel rhaid gosod systemau yn eu lle i atal lledaeniad y firws
mewn ysbytai. Mae hyn yn her enfawr a’r cwestiwn yw: sut y mae modd gwneud hyn?

Y Profion - Ble mae'r Cynllun?

Ddoe, clywsom fod Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cymeradwyo prawf gwrthgyrff (antibody) gan gwmni Roche sydd yn ddigon dibynadwy i’w ddefnyddio i ganfod a yw unigolyn wedi dal haint y coronafirws yn y gorffennol ai peidio. Mae hyn yn gam mawr ymlaen, oherwydd bydd yn galluogi gwyddonwyr i ddarganfod nid yn unig faint o’r boblogaeth sydd eisoes wedi eu heintio, ond ym mha rannau o’r wlad, ym mha ystod oedran ac ym mha fathau o swyddi. O’i ddefnyddio’n strategol, bydd hyn o gymorth mawr i ddatblygu ffyrdd i symud ymlaen.

Mygydau

Gwastraff amser ynteu gwerth chweil?

Y coronafirws: i ble nesaf?

Wrth geisio gwneud synnwyr o ymatebion gwahanol wledydd ar draws y byd i argyfwng y coronafirws, mae’n werth ystyried y gwahanol ffyrdd y gallai llywodraeth ymateb i bandemig.

Gwneud dim

Gellid penderfynu gadael i’r epidemig fynd rhagddo heb ymyrraeth (‘take it on the chin’ chwedl Boris Johnson). Byddai popeth drosodd o fewn wythnosau, ond ar gost enbyd mewn bywydau – hyd at hanner miliwn yn y DU. Mae’n gwbl amlwg nad yw hwn yn opsiwn derbyniol.

Atal (‘Suppression’)

Subscribe to RSS - blog ANGHARAD PUW DAVIES