Chwefror 2011

Ymateb Gwion Lewis a Dafydd Glyn Jones i’r Strategaeth Iaith newydd… Ned Thomas a chadoediad ETA… John Pierce Jones ar ymweliad dirdynnol â Haiti, flwyddyn ar ôl y daeargryn… Ffion Dafis a’i hoff stafell… Angharad Tomos ac un o’i hoff gaffis… Hefin Wyn ar gyngerdd ffarwel Meic Stevens… Colofn chwaraeon newydd gan neb llai na Derec Llwyd Morgan a cholofn win gan Shôn Williams… Chris Cope yn datgelu pam y mae “yma o hyd”… A llawer iawn mwy mewn rhifyn gorlawn arall.

Beth yw Buddugoliaeth?

Richard Wyn Jones

Ymddengys mai Llafur, yn ôl pob pôl piniwn a phobgwybodaeth sydd ar gael, fydd yn ennill y nifer mwyaf oseddau yn etholiad cyffredinol Cymru ym mis Mai. Mater arall, fodd bynnag, fydd ennill digon i ffurfio llywodraeth heb fynd ar ofyn neb arall.

Richard Wyn Jones
Mwy

Cwrs y Byd - Cestyll ein Balchder

Vaughan Hughes

Ddeugain mlynedd a rhagor yn ddiweddarach mae’r cerddi y cynhyrfwyd Gerallt Lloyd Owen i’w canu ym mlwyddyn yr Arwisgiad yn cael eu cydnabod fel rhai o gerddi gorau’r ugeinfed ganrif. Ac nid yw’r blynyddoedd wedi pylu dim ar rym y cerddi hynny. Maen nhw’n dal i roi mynegiant ingol i deimladau fy nghenhedlaeth i o genedlaetholwyr wrth i gynifer o’n cydwladwyr ymgreinio gerbron y Frenhiniaeth gan roi eu Prydeindod o flaen eu Cymreictod. Fel ‘Cerddi’r Cywilydd’ yr adnabyddir y cerddi gwefreiddiol hynny. Gan mai yng nghastell Caernarfon y cynhaliwyd syrcas 1969 roedd hi felly yn ddigon naturiol inni feddwl hefyd am yr adeilad hwnnw fel Castell ein Cywilydd.

Vaughan Hughes
Mwy

Obama ac Israel: Persbectif Pesimistaidd

Avi Shlaim

Mae’r awdur yn Gymrawd Coleg Sant Antony yn Rhydychen ac yn awdur Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations. Roedd Syr Goronwy Daniel yn dad yng nghyfraith iddo.

Avi Shlaim
Mwy

S4C - 'Calon Cenedl'

Sioned Williams
Beth sydd gan raglenni diweddar a chyfresi newydd i’w gynnig?

Fel sy’n arferol, mae ’na ryw naws newydd wedi troad y flwyddyn. Wedi cyfnod o amnesia ac argyfwng hunaniaeth mae S4C wedi datgan yn hyderus mai’r Sianel yw ‘Calon Cenedl’ wrth ein hannog i wylio cyfresi newydd 2011. Cawn edrych ymlaen hefyd at law newydd ar lyw Awdurdod S4C i sicrhau bod ymrwymiad ymddangosiadol Mark Thompson i annibyniaeth angenrheidiol y Sianel yn fwy na rhethreg ddi-sail. Er bod dechrau newydd yn beth iach, yn creu awyrgylch positif ac adeiladol, rhaid peidio â sgubo pob cysgod o’r golwg. Ceisio gwneud y gorau o’r gwaetha’ yw’r broses hon ac mae’r diffyg sicrwydd ynghylch dyfodol hirdymor S4C yn gwmwl uwchben y trafodaethau oll.

Sioned Williams
Mwy

Ta Ta Meic?

Hefin Wyn

Ym mis Rhagfyr, yn sgil ei gyhoeddiad ei fod yn ymadael am Ganada, bu nifer o gyngherddau ffarwel gan Meic Stevens. Y cyngerdd a fu ym Maenclochog sydd dan sylw yma.

Ni wn a yw Meic Stevens wedi mynd i ffwrdd ar y Tarpan i Ganada eto. Ond mae’n fwriad ganddo fynd i British Columbia pan ddaw’r holl gyngherddau ffarwel i ben. A ddaw yn ôl? Pwy a wyr? Mae ganddo rai cyhoeddiadau a phrosiectau tymor hir i’w cwblhau yng Nghymru. Bu i ffwrdd o’r blaen, wrth gwrs, yn Llydaw yn benodol, ond fe ddaeth yn ôl i adrodd yr hanes a chyhoeddi clamp o record hir, sef Gôg, yn 1976.

Hefin Wyn
Mwy