Chwefror 2012

Cyfnod llwm o’r flwyddyn? Na ofidiwch – mae digon yn digwydd yn Barn i’ch cadw’n ddiddig drwy’r mis bach. Mae Richard Wyn Jones yn gondemniol o adolygiad mewnol Plaid Cymru, Alun Lenny’n pryderu am ddyfodol y mentrau iaith yn sgil toriadau, Andrew Misell yn llawenhau fod dyfodol cwrs rasio ceffylau Ffos Las yn ddiogel, a Dafydd Glyn Jones yn dychmygu beth fyddai barn Emrys ap Iwan am Gymru 2012 petai’n dod yn ôl heddiw. Tro Catrin Finch yw hi i gael ei holi yng Nghyfweliad Barn, mae John Emyr yn dweud pam y mae Oriel Bortreadau Genedlaethol yr Alban ar ei newydd wedd yn esiampl i Gymru, ac mewn cyfres newydd o’r enw ‘Fy Hoff Lun’ mae Luned Rowlands yn dweud sut y daeth Wil Cwac Cwac i fyw ar wal ei chegin. Arferion darllen plant sydd dan sylw gan Beca Brown, tra mae Bedwyr ab Iestyn yn dweud pam mae’n rhaid cael e-lyfrau Cymraeg. Mae priodas ar y gorwel i Chris Cope ac mae John Pierce Jones yn cofio’i gyfarfyddiad ‘bythgofiadwy’ gyda Brenhines ein Llên.

Clychau Priodas

Chris Cope

Roeddwn wedi cael breuddwyd am Kristin rai nosweithau ynghynt. Gwraig Eric yw Kristin; bûm i ac yntau’n ffrindiau gorau ers 25 mlynedd ac rydw i’n nabod ei wraig ers degawd o leiaf. Wn i ddim pam, ond rhywsut penodwyd y ddau gan fy isymwybod i fod yn llais rheswm a moesoldeb yn fy mreuddwydion. Hynny yw, pryd bynnag y bydd gennyf benderfyniad mawr i’w wneud, neu gwestiynau anodd i’w hateb, daw’r ddau ataf yn fy nghwsg i ddweud y plaendra.

Chris Cope
Mwy

O Ewrop – Ms Jonesova, Merch Mrs Jones

Dafydd ab Iago

Ers imi gychwyn ysgrifennu’r golofn hon yn 2008 rydw i wedi osgoi trafod materion personol. Ond maddeuwch i mi’r mis hwn am wyntyllu rhywbeth sy’n agos iawn at fy nghalon, sef cyfenw ein hail blentyn sydd i fod i gyrraedd ym mis Mehefin.

Dafydd Ab Iago
Mwy

Meistres y Tannau

Pwyll ap Siôn

Y mis hwn bydd Catrin Finch yn perfformio yn ei chyngerdd cyntaf ers diwedd yr haf diwethaf, yn dilyn seibiant yn ei gyrfa. Bu’n sôn wrth Barn am yr her o gadw cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd teuluol, am ei phrosiectau diweddaraf gyda’r delyn, ac am y modd y mae’n dal i weld posibiliadau newydd cyffrous yn yr offeryn o hyd.

Pwyll Ap Siôn
Mwy

Cwrs y Byd: Ffiniau Nid Cyffiniau

Vaughan Hughes

Pwy ddwedodd nad yw tyrcwn yn pleidleisio o blaid y Nadolig? Mewn ymdrech i dawelu cynddaredd y cyhoedd yn sgil sgandalau’r treuliau haerllug a hawliwyd gan rai gwleidyddion y penderfynwyd gostwng nifer yr Aelodau Seneddol a etholir i San Steffan.

Gyda hynny mewn golwg fe orchmynnwyd Comisiynau Ffiniau pob un o wledydd Prydain i ail-lunio’r map etholaethol. Fu dim ymgynghori ymlaen llaw efo’r Comisiynau. Gorfodwyd nhw i weithredu o fewn y canllawiau haearnaidd a osodwyd ar eu cyfer gan lywodraeth glymblaid y Con-Dem-niedig Cameron a Clegg.

Vaughan Hughes
Mwy

Camu ’Mlaen: Adfywio Plaid Cymru. Go brin!

Richard Wyn Jones

Dadansoddiad damniol Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru o ymgais hollol annigonol a diffygiol Plaid Cymru i ganfod sut a pham y mae ganddi bellach lai o seddau na’r Ceidwadwyr yn Senedd Cymru.

Daeth yn ffasiwn bellach i bleidiau gwleidyddol sydd wedi profi canlyniad etholiadol siomedig ymateb trwy sefydlu rhyw fath o adolygiad mewnol. Ceir hyd yn oed eirfa arbennig – neu gyfres o ystrydebau – sy’n nodweddu prosesau o’r fath. Dyma gyfnod: ‘gwrando’; ‘dysgu’r gwersi priodol’; ‘ailgysylltu gyda gwerthoedd sylfaenol’; ac ‘adfywio’.

Richard Wyn Jones
Mwy