Medi 2009 / Rhifyn 560

Mae gwledd o ddarllen yn eich aros yn rhifyn Medi, gan gynnwys yr erthyglau a welwch yma. A’r rhifyn ar fin mynd i’r wasg daeth y newydd trist am farw Dic Jones; rhan gyntaf ein coffâd i’r bardd sydd yn y rhifyn hwn, felly, i’w barhau yn y rhifyn nesaf. Ceir y dadansoddi miniog arferol ar faterion Cymreig y dydd. Er enghraifft, faint o wir achos llawenhau sydd yn y cyhoeddiad diweddar fod nifer y di-waith yn Nghymru wedi gostwng, yn wahanol i bob un arall o wledydd Prydain? A’r tymor pêl-droed wedi ailddechrau, mae byd y bêl yn cael sylw o dair ongl dra gwahanol dan dri o’n cyfranwyr rheolaidd, gan gynnwys Beca Brown sy’n dweud sut y mae hi wedi troi’n ‘Ffwti Mam’. Yn ein cyfres newdd ‘Hon yw fy stafell i’, y dramodydd a’r sgriptiwr teledu Siôn Eirian sy’n disgrifio ei stydi. Cewch adolygiadau di-flewyn ar dafod o bopeth, o gelf a llên yr Eisteddfod i grynoddisgiau newydd. Ac yn yr atodiad theatr (a gaiff ei gyhoeddi yn y cylchgrawn yn chwarterol) mae Jeremy Turner, cyfarwyddwr cwmni Theatr Arad Goch, sy’n 20 oed eleni, yn dweud pam mae yna lawer mwy i theatr ar gyfer plant na phantomeim. Peidiwch ag oedi – bachwch eich copi cyn i’r cylchgrawn werthu allan, fel sydd wedi digwydd mewn sawl siop yn ddiweddar.

Dic yr Hendre

Vaughan Hughes

A’r rhifyn hwn o Barn ar fin mynd i’r wasg bu farw Dic Jones, yr Archdderwydd. Ein braint y tro hwn yw cael gosod llun ohono ar glawr y cylchgrawn a chyhoeddi hir a thoddeidiau Peredur Lynch er cof amdano. Byddwn yn cyhoeddi gwerthfawrogiad llawn o fywyd a gwaith Dic yn rhifyn yr Hydref.

Vaughan Hughes
Mwy

Gweithred anghyfreithlon Comisiwn y Cynulliad

Gwion Lewis

‘Cyn gynted ag y bo modd ar ôl y cyfarfod, cyhoeddir cofnod gair-am-air dwyieithog o bob Cyfarfod Llawn...’ (adran 4.8). Dyna’r addewid a wnaeth y Cynulliad Cenedlaethol yng Ngorffennaf 2007, pan gyhoeddodd ei gynllun iaith yn unol â gofynion y ddeddf iaith bresennol, Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. Nid datgan delfryd y gellid ei anghofio er mantais ariannol oedd y nod: yr oedd arwyddocâd cyfreithiol i’r datganiad gan y byddai dyletswydd ar Fwrdd yr Iaith Gymraeg, ac yn y pen draw, ar Weinidogion Cymru, i sicrhau bod y cynllun iaith yn cael ei wireddu.

Gwion Lewis
Mwy

Cymru fel 'rhanbarth' Ewropeaidd

Richard Wyn Jones

Barn yw’r cyhoeddiad cyntaf i ddatgelu cynnwys arolwg manwl o agweddau trigolion “rhanbarthau” Ewrop tuag at eu gwladwriaethau a thuag at yr Undeb Ewropeaidd.  

Richard Wyn Jones
Mwy

Dau Begwn - a Thwll yn y Canol

Gruffudd Owen

Arolwg o weithgareddau theatrig Eisteddfod Meirion gan GRUFFUDD OWEN, a fu’n crwydro’r Maes a’r neuaddau cyfagos.   

Gruffudd Owen
Mwy

Y Pridd a'r Concrid

John Pierce Jones

Yn fwy o Ddyn Mynd a Dwad nag arfer, mae ein dyddiadurwr crwydrol yn ein cyfarch y tro hwn o America lle bu ar drywydd Cymry hynod a rhyfeddol.  

John Pierce Jones
Mwy